Ekobrott och Ekonomisk Brottslighet

Vy över Stockholm stad.

Erfarna advokater och jurister inom ekobrott (offentlig förvarare och privat försvarare)

Lång erfarenhet av ekobrott

På Advokatgruppen i Stockholm AB förstår vi komplexiteten i ekonomisk brottslighet, också kallad ekobrott eller ekobrottsmål. Ekobrott kan vara olika typer av ekonomisk brottslighet, de vanligaste ekobrotten i Sverige är skattebrott och bokföringsbrott. Vår inriktning på ekobrott speglas genom vårt specifika utbud av tjänster, dedikerade advokater och erfarenheter även från de mest komplexa ärendena. Vi prioriterar alltid klientens bästa och arbetar hårt för att säkerställa att alla våra klienter får det juridiska skydd och stöd de behöver.

Vårt lag av advokater och jurister

Vårt lag består av dedikerade advokater och jurister som har samlat många år av erfarenheter genom att ständigt uppdatera sina kunskaper inom aktuell lagstiftning och även genom att hantera ekobrottsärenden av olika slag. Vår kompetens täcker bland annat följande:

 • Bokföringsbrott
 • Borgenärsbrott
 • Brott mot aktiebolagslagen
 • Brott mot skattebrottslagen
 • Finansmarknadsbrott
 • Omställningsstödsbrott
 • Penningtvätt
 • Bedrägeri
 • Bidragsbrott
 • Förskingringv
 • Svindleri
 • Trolöshet mot huvudman
 • Urkundsförfalskning
 • Mutbrott

Kombinationen av dessa kompetenser inom vår byrå hjälper klienter att navigera genom den komplexa lagstiftningen på området och få bästa möjliga försvar.

Snart 40 år av juridiskt arbete med ekobrott

Vi på Advokatgruppen är stolta över snart fyra decenniers erfarenhet inom juridiskt arbete, särskilt när det kommer till ekobrott. Sedan 1984 har vi arbetat hårt för att erbjuda bästa möjliga juridiska lösningar och stöd till våra klienter. Vår långa erfarenhet reflekteras i varje aspekt av vårt arbete - från hur vi hanterar förundersökningar till vår kompetens vid försvar i ekobrottsmål.

Vi vet att varje ärende är unikt och vi anpassar vår strategi efter varje klients specifika situation och behov. För oss är varje klient och varje ärende av största betydelse, oavsett storlek eller komplexitet.

Vår framgång kommer från vårt yrkesmässiga engagemang och vår förmåga att ständigt förnya oss inom en ständigt föränderlig juridisk miljö. Vi strävar alltid efter att skapa en trygg och tillitsfull relation till våra klienter genom att erbjuda juridisk expertis av högsta kvalitet tillsammans med ett genuint engagemang för deras situation och behov. Så om du söker en advokat för ekobrott, tveka inte att kontakta oss på Advokatgruppen i Stockholm.

Ekobrott – En översikt

Ekonomiska brott eller ekonomisk brottslighet, mer kända som ekobrott, finns i många former. De mest kända och vanliga formerna av ekobrott i Sverige är bokföringsbrott och skattebrott. Varje form av ekobrott har unika aspekter som kräver detaljerad kännedom om specifika lagar och bestämmelser.

Bokföringsbrott, borgenärsbrott, brott mot aktiebolagslagen, brott mot skattebrottslagen, finansmarknadsbrott, omställningsstödsbrott och penningtvätt hanteras huvudsakligen av Ekobrottsmyndigheten (EBM). Bedrägeri, bidragsbrott, förskingring, svindleri och trolöshet mot huvudman är exempel på ekobrott som huvudsakligen utreds av Åklagarmyndigheten.

Bokföringsbrott

Enligt bokföringslagen är alla juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar) bokföringsskyldiga. Bokföringsskyldigheten gäller även fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet (enskild firma). Bokföringsskyldighet innebär att man måste bokföra samtliga affärshändelser och tillse att det finns verifikationer för alla bokföringsposter (tex kvitton). All bokföring måste även sparas i sju år. Den som inte gör detta på ett riktigt sätt korrekt kan dömas för bokföringsbrott.

Borgenärsbrott

Den som lånat ut pengar till någon eller som har ett krav på betalning kallas borgenär. Den som lånat pengar eller den som kravet riktas mot kallas gäldenär. Så kallade borgenärsbrott kan vara oredlighet mot borgenär, vårdslöshet mot borgenär och otillbörligt gynnande av borgenär.

Brott mot aktiebolagslagen

Aktiebolagslagens (ABL) bestämmelser skyddar bolaget, aktieägarna och till exempel kunder och leverantörer. Brott mot ABL kan handla om det så kallade låneförbudet eller och målvaktsbestämmelsen.

Skattebrott

Skattebrott som är ett av de vanligaste ekobrotten och regleras i skattebrottslagen. Det finns olika typer av skattebrott som regleras i skattebrottslagen.

 • Skattebrott kan begås genom att osanna uppgifter lämnas i en skattedeklaration eller inkomstdeklaration eller att man låter bli att lämna en sådan deklaration. Skatter som omfattas av ovanstående kan vara skatt på löneinkomst, skatt på vinst i företag, sociala avgifter och källskatt, skatt på inkomst av kapital, moms och punktskatter.
 • Försvårande av skattekontroll kan uppstå om bokföringen i en näringsverksamhet inte sköts på ett korrekt sätt och att det därmed uppstår en fara för statens skattekontroll försvåras.
 • Skatteredovisningsbrott kan vara aktuellt då reglerna om skattebrott inte kan tillämpas utan att det handlar om åtgärder som indirekt leder till att skatt felaktigt utbetalas eller påförs.
 • Vårdslös skatteuppgift är ett oaktsamhetsbrott. Om man av grov oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket kan man dömas för vårdslös skatteuppgift.

Finansmarknadsbrott

Insiderbrott, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation är exempel på brott som sker på finansmarknaden. Den som har tillgång till ännu icke offentliggjord information om ett börsnoterat företag (insiderinformation) och genom den informationen genomför transaktioner med finansiella instrument kan göra sig skyldig till insiderbrott. Finansiella instrument kan vara aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, fondandelar och optioner. Även den som avslöjar insiderinformation kan dömas för brott, så kallat obehörigt röjande av insiderinformation. Marknadsmanipulation kan vara brottsligt genom handel eller läggande av order på värdepappersmarknaden som kan påverka aktiekurserna på ett falskt eller vilseledande sätt.

Omställningsstödsbrott

I juni 2020 trädde lagen om omställningsstöd i kraft som en följd av den pågående pandemin, covid-19. Den som med uppsåt lämnar oriktiga uppgifter till Skatteverket i ansökan kan göra sig skyldig till omställningsstödsbrott. Även den som begår brottet av grov oaktsamhet kan dömas för vårdslöst omställningsstödsbrott.

Penningtvätt

Penningtvättsbrott eller penningtvätt innebär att man vidtar en åtgärd som syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Den som i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning medverkar till en penningtvättsåtgärd kan dömas för näringspenningtvätt.

Bedrägeri

Den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är kan dömas för bedrägeri

Bidragsbrott

Bedrägeri som riktar sig mot kommuner, arbetslöshetskassor och statliga myndigheter som betalar ut bidrag av olika slag kallas bidragsbrott. Brottet består i att man lämnar oriktiga uppgifter eller inte meddelar ändrade förhållanden till den utbetalande myndigheten, kommunen eller a-kassan och det som en följd av det uppstår fara för att felaktiga ersättningar ska betalas ut eller utbetalas med för högt belopp.

Förskingring

Den som på grund av anställning, avtal eller genom ett uppdrag fått ansvar för pengar eller annan egendom med skyldighet att redovisa pengarna eller lämna ut egendomen och inte gör det, utan istället behåller pengarna eller egendomen eller låter någon annan få dem och det innebär vinning för den personen medan den rättmätige ägaren skadas så kan man ha gjort sig skyldig till förskingring.

Svindleri

Svindleri kan vara att någon sprider vilseledande uppgift bland allmänheten för att påverka priset på en vara, värdepapper eller annan egendom.

Trolöshet mot huvudman

Brottet trolöshet mot huvudman kan vara tillämpligt om du har en förtroendeställning och har i uppdrag att sköta någons ekonomi eller andra rättsliga frågor och sedan missköter uppdraget. Det krävs att du vid utförandet av uppdraget missbrukat ditt förtroende och skadat uppdragsgivaren. Det kan även handla om att du missbrukar din förtroendeställning gällande en rättslig angelägenhet och det leder till skada för uppdragsgivaren.

Urkundsförfalskning

Den som obehörigen framställer, ändrar i eller fyller ut en urkund och åtgärden innebär fara i bevishänseende kan göra sig skyldig till urkundsförfalskning.

Mutbrott

Man kan göra sig skyldig till mutbrott om man i tjänsten, för egen eller för någon annans vinning, får ekonomisk ersättning eller någon annan förmån av en person som vill få en fördel av något slag. Det är straffbart att både ge och ta mutor. Rubriceringarna är givande och tagande av muta.

Tjänster som Advokatgruppen tillhandahåller

Advokatgruppen erbjuder en rad olika tjänster för att hjälpa sina klienter att navigera genom det komplexa lagstiftning och domstolspraxis som reglerar vad som är lagligt respektive olagligt agerande inom näringsverksamhet och ekonomisk verksamhet. Med vår specialiserade kunskap och erfarenhet inom detta fält, kan vi erbjuda följande tjänster:

Försvar i ekobrottmål

En misstanke gällande ekonomisk brottslighet kan ha omfattande konsekvenser. Advokatgruppen erbjuder försvar till de misstänkta genom alla faser av den rättsliga processen, från början av den inledande förundersökningen till dess slut. Våra advokater kommer att arbeta för att tillvarata dina rättigheter och strävar efter att uppnå det bästa möjliga resultatet i ditt fall. Vi på Advokatgruppen i Stockholm kan hjälpa dig att utreda och samla in bevis som stärker din sak.

Vi kan också granska bevisningen som åklagaren eller polisen presenterar och identifiera brister eller svagheter i åklagarens argumentation. Vi har även ett upparbetat kontaktnät med experter som kan anlitas inom olika områden, t ex rättsutlåtanden, handskriftsanalyser och värderingsuppdrag. Att förbereda sig inför en rättegång kan vara en komplicerad process. Vi kan hjälpa dig att förbereda dig för förhör, utarbeta en försvarsstrategi och förbereda eventuella egna vittnen eller experter.

Juridisk rådgivning

Den lagstiftning och rättspraxis som reglerar den ekonomiska verksamheten i samhället kan vara komplex och kräva djupgående förståelse för svensk strafflagstiftning och processrätt. Vårt team av advokater kan hjälpa till med juridisk rådgivning för att säkra att du följer gällande lagstiftning.

Dina rättigheter i ekobrottsmål

Rättigheter som den misstänkte har

Den som är misstänkt för ekonomisk brottslighet kan ha rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas om den misstänkte begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett allvarligare brott, om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. För en misstänkt som inte har fyllt 18 år ska en offentlig försvarare förordnas, om det inte är uppenbart att den misstänkte saknar behov av försvarare.

Det är vanligtvis polisen som meddelar tingsrätten att den misstänkte behöver en försvarare. Tingsrätten prövar sedan frågan och utser en offentlig försvarare genom att kontakta någon av de advokater som anmält sig till tingsrätten att de åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.

Den misstänkte har även rätt att själv välja offentlig försvarare. Det är väsentligt att välja en försvarare med en kombination av specialkunskaper inom ekobrott, processrätt, företagsekonomi, skattelagstiftning, bolagsrätt och bokföring. Många advokater som arbetar med ekobrott har inte alltid den kombinationen av kompetens men det är vår rekommendation att du efterfrågar detta. Om du inte tillfrågats om vilken försvarare du vill ha eller om tingsrätten tilldelar dig en annan försvarare än den du önskar, kan du själv meddela tingsrätten att du vill ha någon annan. Ett byte av offentlig försvarare får beslutas av tingsrätten, om det finns särskilda skäl. Om en offentlig försvarare har bytts ut en gång, får ett nytt byte ske bara om det finns synnerliga skäl.

Privat försvarare

Om du inte har rätt till eller inte vill ha en offentlig försvarare kan du anlita en privat försvarare. Du kan också anlita en privat försvarare om du vill byta din offentliga försvarare, men domstolen inte tillåter ett byte.

Du anlitar själv din privata försvarare, till skillnad från när du har rätt till en offentlig försvarare då tingsrätten förordnar försvararen. Våra advokater åtar sig uppdrag som privat försvarare inom ekobrott.

Advokatgruppens styrkor i ekobrottsfrågor

Advokatgruppens historia och erfarenhet

Advokatgruppen i Stockholm AB har varit branschledare inom ekobrott sedan 1984, och vi är stolta över vårt goda rykte bland klienter och inom rättsväsendet. Vi har hanterat ett brett spektrum av ärenden, inklusive de största och mest komplicerade ärendena inom ekobrott, vilket gör oss till en oöverträffad partner inom detta område. Vårt fokus har alltid varit att erbjuda juridisk kompetens på en personlig och tillgänglig nivå, allt för att säkerställa att våra klienter får bästa möjliga stöd och rådgivning.

Arbeta med Advokatgruppen

När du som klient väljer att arbeta med Advokatgruppen får du tillgång till en dedikerad grupp advokater som är specialiserade på ekonomisk brottslighet. Våra jurister har den expertis och erfarenhet som krävs för att navigera i komplexiteten i ekobrottsprocesser. De kommer noggrant att gå igenom alla detaljer för att hitta den bästa lösningen, samtidigt som de hjälper dig att förstå varje steg under vägen. För oss är inte bara den juridiska kunskapen viktig - även anpassning och engagemang är nödvändiga faktorer för att säkerställa att varje klient får exceptionell service.

Om du behöver en jurist med fokus på ekobrott, är Advokatgruppen i Stockholm AB alltid redo att stå vid din sida. Oavsett utmaningar och hinder som kan uppstå, är vi här för att ge dig den bästa möjliga juridiska hjälpen. Kontakta oss idag för att få reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.