Brottmål

Vy över Stockholm stad.

Erfarna advokater och jurister inom brottmål (offentlig förvarare och privat försvarare)

Advokatgruppen i Stockholm är specialister på brottmål inklusive ekobrottmål sedan 1984. När du anlitar Advokatgruppen i Stockholm får du hjälp av en av Sveriges ledande och mest anlitade brottmålsbyråer. Advokatgruppen i Stockholm har biträtt klienter i en rad stora och uppmärksammade brottmål, men för oss är inte målets storlek det viktiga. Med stort engagemang tillvaratar vi dina rättigheter och intressen under hela processen.

Vi på Advokatgruppen i Stockholm har lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter i deras rättstvister. Vi har hanterat tusentals brottmål sedan byrån grundades 1984 och har uppnått goda resultat för våra klienter. Våra advokater har en djup och bred förståelse för det svenska rättssystemet och har arbetat i branschen under många år. Våra advokater har stor processerfarenhet och de flesta har arbetat på domstol som tingsnotarier. Vår erfarenhet gör att vi kan erbjuda en hög kvalitet på våra tjänster och garantera att våra klienter får den hjälp de behöver.

Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Rätt till offentlig försvarare kan finnas om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden. Den offentliga försvararen förordnas av tingsrätten och du har rätt att själv välja vilken advokat som ska företräda dig. Den enda förutsättningen är att din valda advokat har tid och möjlighet att åta sig ditt mål.

Samtliga våra advokater åtar sig uppdrag som offentliga försvarare i alla typer av brottmål, och vi gör alltid vårt yttersta för att respekten för våra klienters rättigheter iakttas av polis, åklagare och domstolar. Med lojaliteten mot dig som klient i centrum företräder vi dig och din inställning till brottet. Du har din utsedda advokat med dig vid polisförhör och domstolsförhandlingar, endast i undantagsfall sätter våra advokater en kollega i sitt ställe.

Vi på Advokatgruppen i Stockholm åtar oss även uppdrag som privat försvarare.

Brottmål i Stockholm

Definition av brottmål

Brottmål är ett ärende eller mål i vilket talan förs om ansvar för brott i allmän domstol. Talan vid domstol förs i regel av en åklagare. Innan en åklagare ansöker om stämning i en allmän domstol ska den påstådda brottsliga gärningen utredas genom en förundersökning ledd av en åklagare eller polis (förundersökningsledare). Den påstådda handlingen kan vara straffbar enligt brottsbalken (BrB) eller annan straffrättslig lagstiftning som t. ex. trafikbrottslagen (lagen om straff för vissa trafikbrott), narkotikastrafflagen, skattebrottslagen eller smugglingslagen (lagen om straff för smuggling). Man begår ett brott om man med uppsåt, eller i vissa fall av oaktsamhet, bryter mot en lagregel med ett straff som påföljd. Det kan vara allt från mindre förseelser till allvarliga brott som mord eller sexualbrott. Bara den som är straffmyndig, d.v.s. fyllt 15 år, kan dömas för brott.

Brottmål hanteras och handläggs vid de allmänna domstolarna, dvs tingsrätterna. Vilken domstol som hanterar ett ärende beror som grundregel på var brottet är begånget. I Stockholmsområdet finns Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Nacka tingsrätt, Attunda tingsrätt, Södertörns tingsrätt, Norrtälje tingsrätt och Södertälje tingsrätt. Om målet överklagas från en tingsrätt handläggs det vid en hovrätt. Svea hovrätt är den hovrätt som hanterar överklagande domar från tingsrätterna i Stockholmsområdet. Domar från hovrätterna kan överklagas till Högsta domstolen. Regler för hur rättegången går till finns främst i rättegångsbalken (RB). Vi på Advokatgruppen i Stockholm åtar oss uppdrag i hela landet.

Brott och straff enligt svensk lag

En av de viktigaste aspekterna att förstå när det gäller brottmål i Sverige är att straffet för ett brott är beroende på brottets straffskala, vilken rättspraxis som finns på området samt brottets straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet ska domstolen ta hänsyn till den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit. Domstolen skall även ta hänsyn till vad den misstänkte insett eller borde ha insett om skadan, kränkningen eller faran. Domstolen ska särskilt ta hänsyn till om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Det finns olika försvårande och förmildrande omständigheter som ska beaktas vid bestämmandet av straffet. Straffet kan variera från böter till fängelse, till och med livstids fängelse. Våra advokater har en djup förståelse för den svenska lagstiftningen och kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och möjligheter.

Vanliga brottmål i Sverige

Vanliga brottmål i Sverige är narkotikabrott, stöld, rån, inbrottsstöld, skadegörelse, rattfylleri, bedrägeri, misshandel, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, sexualbrott (t.ex. våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, barnpornografibrott och poseringsbrott), bokföringsbrott och skattebrott. Våra advokater har hanterat ett brett spektrum av brottmål och har den erfarenhet som krävs för att hjälpa dig i ditt specifika fall.

Varför behöver du en advokat (offentlig försvarare eller privat försvarare) i brottmål?

Riskerna med att inte ha en advokat (offentlig försvarare eller privat försvarare)

En advokat som anlitas i brottmål benämns offentlig försvarare eller privat försvarare (se avsnitten om offentlig försvarare och privat försvarare). Ibland kallas en försvarare för brottmålsadvokat. Den som är brottsoffer kan ha rätt till ett målsägandebiträde (se avsnittet om målsägandebiträde). Försvararen ska tillvarata den misstänktes rättigheter och bl.a. tillse att polisutredningen eller förundersökningen som polisen och åklagaren leder genomförs enligt de regler som finns för hur utredningen ska gå till. Försvararen ska tillse att den misstänktes version och de uppgifter som stöder den versionen läggs fram under polisutredningen och huvudförhandlingen. Det kan vara en nackdel för dig att inte ha en försvarare vid din sida ända från början i processen. En försvarare hjälper dig att tillvarata dina rättigheter genom hela rättsprocessen, från att du kallas till förhör eller grips till det att åtal väcks och en huvudförhandling genomförs. En försvarare kan ge dig råd om vad det kan få för följder (positiva eller negativa) om du tiger under polisutredningen eller vilka följder (positiva eller negativa) dina uttalanden under polisutredningen kan få senare i en domstolsprocess. Om du inte har en försvarare som tillvaratar dina rättigheter kan det innebära att du får en felaktig dom eller en strängare dom än vad du annars skulle ha fått. Att ha en försvarare vid din sida kan hjälpa dig att undvika dessa risker och säkerställa att dina rättigheter, exempelvis rätten till en rättvis rättegång, tillvaratas.

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för ett brott kan ha rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Nästan alltid krävs det att den som utses till offentlig försvarare är advokat. Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas, om den misstänkte begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett allvarligare brott (minst fängelse i sex månader). Därutöver ska offentlig försvarare utses om (1) om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, (2) om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller (3) om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. För en misstänkt som inte har fyllt 18 år ska en offentlig försvarare förordnas, om det inte är uppenbart att den misstänkte saknar behov av försvarare.

Det är vanligtvis polisen som meddelar tingsrätten att den misstänkte behöver en försvarare. Tingsrätten prövar sedan frågan och utser en offentlig försvarare genom att kontakta någon av de advokater som anmält sig till tingsrätten att de åtar sig uppdrag som offentlig försvarare. Den misstänkte ska få möjlighet att välja offentlig försvarare. Avgörande är att den valda advokaten har tid och möjlighet att ta ditt ärende. Om du inte tillfrågats om vilken försvarare du vill ha eller om tingsrätten tilldelar dig en annan försvarare än den du önskar, kan du själv meddela tingsrätten att du vill ha någon annan. Ett byte av offentlig försvarare får beslutas av tingsrätten, om det finns särskilda skäl. Om en offentlig försvarare har bytts ut en gång, får ett nytt byte ske bara om det finns synnerliga skäl

Enligt rättegångsbalken skall försvararen med ”nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning”. Försvararen ska under förundersökningen och vid rättegången göra det som krävs för tillvaratagande av den misstänktes rätt och även biträda denne i högre rätt. Det betyder att försvararen företräder dina intressen under hela rättsprocessen, står vid din sida under polisens och åklagarens förundersökning, ser till att alla viktiga omständigheter och bevisning till din fördel kommer fram under rättegången. Du har alltså din försvarare med dig vid polisförhör och domstolsförhandlingar. Endast i undantagsfall sätter våra advokater en kollega i sitt ställe.

Privat försvarare

Om du inte har rätt till eller inte vill ha en offentlig försvarare kan du anlita en privat försvarare. Den som du anlitar som privat försvarare måste inte vara advokat. Du kan också anlita en privat försvarare om du vill byta din offentliga försvarare, men domstolen inte tillåter ett byte.

Du anlitar själv din privata försvarare, till skillnad från när du har rätt till en offentlig försvarare då tingsrätten förordnar försvararen.

Fördelarna med att ha en advokat eller anlita en advokatbyrå

Att anlita en advokat från Advokatgruppen i Stockholm ger dig tillgång till en professionell och strategisk rådgivare som har stor erfarenhet och kunskap om rättsprocessen. Advokaten kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och ge dig råd som är anpassade för just din specifika situation. En advokat kan också – förutom att sköta ditt försvar i domstol – förbereda dig inför polisförhör och huvudförhandling och hjälpa dig att överklaga din dom till hovrätten eller Högsta domstolen. Om du anlitar en advokat från Advokatgruppen i Stockholm kommer du ha din advokat med dig vid polisförhör och domstolsförhandlingar genom hela rättsprocessen, endast i undantagsfall sätter våra advokater en kollega i sitt ställe.

Det finns inga bestämmelser som anger vem som har rätt att kalla sig jurist och starta en s.k. juridisk byrå. Vem som helst kan göra det. Det är endast den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund som får kalla sig advokat. På en advokatbyrå arbetar advokater och biträdande jurister.

”Advokattiteln är en kvalitetsstämpel. Det ställs höga krav på utbildning, erfarenhet och lämplighet på den som vill bli advokat. Alla advokater måste sedan följa det som kallas god advokatsed. När du anlitar en advokat ska du kunna känna dig säker på att advokaten alltid ser till dina intressen. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag. Alla advokater står under tillsyn av Advokatsamfundets disciplinnämnd, och kan straffas om de bryter mot god advokatsed. Allvarliga brott mot god advokatsed kan leda till uteslutning. Advokater är dessutom skyldiga att fortbilda sig 18 timmar varje år.” Citat från Advokatsamfundets hemsida.

Hur en advokat kan hjälpa dig i ditt brottmål

Enligt rättegångsbalken skall försvararen med ”nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning”. Det betyder att försvararen företräder dina intressen under hela rättsprocessen, står vid din sida under polisens och åklagarens förundersökning (polisutredning), ser till att alla viktiga omständigheter och bevisning till din fördel kommer fram under förundersökningen och under huvudförhandlingen.

Din försvarare hjälper dig att formulera och föra fram din inställning till det brott du är misstänkt för och hjälper dig och ger råd under hela rättsprocessen. Om ditt mål överklagas till hovrätten så företräder försvararen dig även vid processen i hovrätten.

En försvarare kan hjälpa dig i ditt brottmål genom att ge råd under förundersökningen/polisutredningen, hjälpa dig att förbereda dig inför förhör, ta fram egen utredning och egen bevisning, hjälpa dig att förstå vad som är gällande rätt, föreslå utredningsåtgärder som polisen ska göra. En advokat kan även ge dig råd och förbereda dig inför rättegången, förbereda dig inför förhör och lägga fram argument till din fördel samt åberopa egen bevisning. Våra advokater är erfarna och kunniga inom brottmål och kan hjälpa dig att få det bästa möjliga resultatet i din rättegång.

Vår erfarenhet av brottmål

Våra framgångar inom brottmål

Advokatgruppen i Stockholm är specialister på brottmål inklusive ekobrottmål sedan 1984. När du anlitar Advokatgruppen i Stockholm får du hjälp av en av Sveriges ledande och mest anlitade brottmålsbyråer. Advokatgruppen i Stockholm har biträtt klienter i en rad stora och uppmärksammade brottmål, men för oss är inte målets storlek det viktiga. Med stort engagemang tillvaratar vi dina rättigheter och intressen under hela processen.

Vi på Advokatgruppen i Stockholm har sedan byrån grundades 1984 hanterat ett brett spektrum av brottmål och har uppnått goda resultat för våra klienter. Vi har hjälpt klienter att bli friade från anklagelser, minska sina straff och skadestånd samt få en mer rättvis rättegång. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan leverera högkvalitativ juridisk rådgivning och representation.

Våra klienters erfarenheter av oss

Vi är stolta över de positiva omdömen vi har fått från våra klienter. Våra klienter uppskattar vårt engagemang, vår tillgänglighet och vår förmåga att förklara juridiska termer på ett lättförståeligt sätt. Vi strävar efter att göra processen så smidig och inkluderande som möjligt för våra klienter.

Hur vi kan hjälpa dig i ditt brottmål

Vi på Advokatgruppen i Stockholm kan hjälpa dig i ditt brottmål genom att vidta egna utredningsåtgärder, föreslå utredningsåtgärder för polisen, ta fram och presentera bevis, förbereda dig för förhör hos polisen och inför en huvudförhandling och naturligtvis försvara dig i rätten samt hjälpa dig att överklaga. Vi har en gedigen förståelse för det svenska rättssystemet och kan hjälpa dig att navigera genom processen och säkerställa att dina rättigheter, till exempel din rätt till en rättvis rättegång, tillvaratas på bästa sätt. Vi förstår att varje brottmål är unikt och vi kommer att arbeta hårt för att hitta den bästa lösningen för dig.

Våra tjänster inom brottmål

Utredning och bevisning

Vi på Advokatgruppen i Stockholm kan hjälpa dig att utreda och samla in bevis som stärker ditt fall. Vi kan också granska bevisningen som åklagaren presenterar och identifiera brister eller svagheter i åklagarens argumentation. Vi har även ett upparbetat kontaktnät med experter som kan anlitas inom olika områden, t ex handskriftsanalyser, brandutredningar, rättsmedicinska utredningar och värderingsuppdrag.

Rättegångsförberedelse

Att förbereda sig inför en rättegång kan vara en komplicerad process. Vi kan hjälpa dig att förbereda dig för förhör, utarbeta en försvarsstrategi och förbereda eventuella egna vittnen eller experter.

Sveriges lagbok

Vårt arbetssätt

Konsultation

Innan vi börjar arbeta med ditt fall kommer vi att ha en konsultation med dig för att diskutera ditt ärende, dina rättigheter och möjligheter. För det fall du anlitar en advokat för rådgivning eller någon av våra advokater som privat försvarare kommer vi också att ge dig en uppskattning av eventuella kostnader.

Utredning av ditt brottmål

Vi på Advokatgruppen i Stockholm kan hjälpa dig att genomföra en ordentlig analys av ditt fall och tillse att det genomförs en grundlig utredning av ditt ärende och hjälpa dig att samla in bevisning och identifiera eventuella brister eller svagheter i åklagarens talan.

Strategi och rättegångsförberedelse

Efter utredningen kommer vi att arbeta på en försvarsstrategi och förbereda dig för eventuella förhör och förhandlingar.

Försvar i rätten

Under rättegången kommer vi att försvara dig och föra din talan i rätten. Vi kommer att hjälpa dig att lägga fram bevisning och argument för att stärka ditt försvar och se till att förutsättningarna optimeras för att få bästa möjliga utfall av rättegången.

Uppföljning och utvärdering

Efter rättegången kommer vi att hjälpa dig med en analys av domen och lägga upp en eventuell strategi för ett överklagande och hjälpa dig att väga för- och nackdelar med ett överklagande.

Vanliga frågor om brottmål

Vad händer om jag blir dömd för ett brott?

Om du blir dömd för ett brott kan det få olika konsekvenser. Med påföljd till brott menas enligt brottsbalken 1 kap. 3 § straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Villkorlig dom och skyddstillsyn kan kombineras med samhällstjänst. Skyddstillsyn kan dessutom förenas med s.k. kontraktsvård. Det finns också särskilda ungdomspåföljder. Förutom en påföljd kan en fällande dom även resultera i förverkande av egendom, företagsbot, utvisning eller förlust av körkort. En fällande dom kan även medföra skyldighet att betala skadestånd till målsäganden. Från den 1 juli 2022 har skadeståndsnivåerna höjts väsentligt för många typer av brott.

Straffet beror på olika faktorer. Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som den tilltalade haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Även olika försvårande och förmildrande omständigheter ska beaktas. Utöver ovanstående ska rätten även beakta tidigare brottslighet, d.v.s. det som brukar kallas belastningsregister. Det ska också beaktas om den misstänkte lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. I vissa fall kan det anses vara uppenbart oskäligt att döma till påföljd och då kan rätten meddela påföljdseftergift. Har någon begått brott innan 21 års ålder ska även även detta beaktas. 

Våra advokater kan ge dig råd om vad du kan förvänta dig för påföljd och skadestånd om du blir dömd för ett brott.

Vad är skillnaden mellan en advokat, en privat försvarare och en offentlig försvarare?

En advokat är en jurist som genomgått viss utbildning, bl.a. juristlinjen m.m. och är medlem i Sveriges advokatsamfund. En advokat är skyldig att följa advokatsamfundets regler och omfattas av advokatsekretess. En försvarare som anlitas direkt av den misstänkte och betalas av denne är en s.k. privat försvarare. När försvararen förordnas direkt av tingsrätten är denne en offentlig försvarare. Den offentlige försvararen erhåller ersättning direkt av staten. Det är staten som betalar för den offentliga försvararen men du kan bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av arvodet. Återbetalningsskyldigheten bestäms utifrån vad du har för ekonomiska resurser och utgången i målet.

Hur mycket kostar det att anlita en advokat i brottmål?

Kostnaderna för att anlita en advokat i brottmål varierar beroende på advokatbyrån och komplexiteten i ditt fall och om du anlitar advokaten som offentlig försvarare eller privat försvarare eller om du bara behöver allmän rådgivning. En offentlig försvarare utses åt dig av tingsrätten. Det är staten som betalar för den offentliga försvararen men du kan bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av arvodet om du blir dömd. Återbetalningsskyldigheten bestäms utifrån vad du har för ekonomiska resurser. Om du anlitar en privat försvarare eller bara behöver allmän rådgivning är du välkommen att kontakta oss på Advokatgruppen i Stockholm för en kostnadsuppskattning.

Kontakta oss för hjälp i brottmål

Vi på Advokatgruppen i Stockholm är dedikerade till att hjälpa våra klienter i brottmål. Vi har stor erfarenhet och kunskap om det svenska rättssystemet och arbetar hårt för att försvara våra klienters rättigheter och vi är här för att hjälpa dig genom processen. Kontakta oss idag för en konsultation och se hur vi kan hjälpa dig i ditt brottmålsärende.