Familjerätt

Vy över Stockholm stad.

Erfarna advokater och jurister inom familjerätt

Familjerätt är en viktig del av rättssystemet. Familjerätt handlar om de juridiska frågorna som rör familj och förhållanden mellan människor. Det kan handla om allt från skilsmässor och vårdnadstvister till arv och testamente. Det är viktigt att ha en erfaren familjerättsjurist vid din sida när du har problem som rör familjerätt och det är där vi på vår advokatbyrå kommer in.

Vikten av att ha en erfaren familjerättsjurist

Fördelar med att anlita en familjerättsjurist

Domarklubba i mörkblå färg.

Erfarenhet och kunskap

En erfaren familjerättsjurist har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att hantera alla typer av juridiska frågor som rör familjen och kan genom upprättande av juridiska dokument förebygga framtida tvister, men även hantera tvisten när den är ett faktum.

Domarklubba i mörkblå färg.

Rådgivning och stöd

En erfaren familjerättsjurist kan ge dig rätt råd, och stöd, under hela processen, från början till slut.

Domarklubba i mörkblå färg.

Minska stressen

Att hantera juridiska frågor som rör familjen är ofta stressigt. En familjerättsjurist kan ta på sig en del av denna stress genom att sköta alla kontakter med motparten och se till att det blir så bra som möjligt för dig.

Domarklubba i mörkblå färg.

Förhandlingskraft

En familjerättsjurist kan hjälpa dig att förhandla med motparten för att nå en lösning som är så bra som möjligt för dig.

Hur man väljer rätt familjerättsjurist

När du väljer en familjerättsjurist är det viktigt att hitta någon som har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hantera ditt ärende på bästa sätt. Några faktorer att tänka på när du väljer en familjerättsjurist inkluderar:

Flera figurer i en illustration.

Erfarenhet

Det är viktigt att du känner att du blir prioriterad som klient, att din jurist tar sig tid för dig och ditt ärende och är tillgänglig för dig när du har behov av samtal, stöd och råd i ärendet.

Flera figurer i en illustration.

Tillgänglighet

Se till att din jurist har erfarenhet av att hantera liknande ärenden tidigare, och snabbt kan sätta sig in i just ditt specifika ärende och ta sig an det.

Flera figurer i en illustration.

Pris

Se till att priset är rimligt och överensstämmer med marknadspriset.

Flera figurer i en illustration.

Personlig kemi

Det är viktigt att hitta en jurist som du känner dig bekväm att arbeta med och som du har förtroende för så att du känner dig trygg med att juristen gör sitt yttersta för dig och ditt ärende.

Att välja rätt familjerättsjurist är viktigt för att du ska kunna uppnå det resultat som du önskar. Vi jurister och advokater på Advokatgruppen i Stockholm har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hjälpa dig att navigera genom alla juridiska frågor som rör din familj. Alla våra klienter får vårt helhjärtade engagemang.

Vanliga frågor och problem inom familjerätt

Familjerätt innefattar många olika områden och det är vanligt att människor har frågor och problem inom dessa områden. Även om du inte upplever att du har problem som är familjerättsrelaterade vet vi att du någon gång under livet kommer i kontakt med familjerätten, exempelvis om en anhörig går bort eller om du blir sambo med din partner. Många framtida tvister kan förebyggas genom att skaffa sig kunskap om juridiken inom familjerätt.

Några av de vanligaste frågorna och problemen som vi hjälper våra klienter med finns nedan.

detaljbild hos en advokat som skriver papper

Skilsmässa och separation

Äktenskap och samboskap

Rättsreglerna ser olika ut för gifta och för sambor. Om du är gift och ska skilja dig är det äktenskapsbalkens bestämmelser som är tillämpliga. Om du är sambo och ska separera är det sambolagens bestämmelser som är tillämpliga.

Det är viktigt att ha god kunskap om de bestämmelser som blir aktuella vid upplösning av ditt äktenskap eller samboskap redan innan det tråkiga händer. Genom att du skaffar dig kunskap om rättsreglerna innan det är för sent kan du förebygga framtida tvister.

Avtal vid skilsmässa eller separation

Att skilja sig eller separera från sin partner är inget som de flesta av oss tänker på när ett äktenskap ingås eller när två människor väljer att flytta ihop i en gemensam bostad. Hoppet och tron på att relationen ska bestå är ofta en anledning till att många inte kontaktar en jurist/advokat för att ta reda på vad som händer om relationen upphör. Det är ofta först när människor står inför att skilja sig eller separera som vi jurister/advokater kommer in i bilden. 

Att upprätta avtal, såsom äktenskapsförord och samboavtal – ibland i kombination med skuldebrev och samäganderättsavtal – kan aldrig vara onödigt. Att komma överens om vad som ska ske om det tråkiga händer skapar trygghet och förutsägbarhet som i sig kan göra att människor vågar leva fullt ut i sin relation eftersom de vet att de inte kommer att hamna i tvist med varandra om de i framtiden skulle välja att dela på sig.

Vi rekommenderar att du kontaktar oss redan idag för att se över din familjejuridiska situation och få råd om vilka avtal som kan vara aktuella för dig när det gäller att skapa förutsägbarhet och trygghet i din relation.

Hur går en skilsmässa till?

Att genomföra en skilsmässa (äktenskapsskillnad) innefattar flera olika steg. Till att börja med ska du ansöka om skilsmässa vid domstolen. Redan i det skedet bör du ha kunskap om vissa rättsregler som kommer att aktualiseras.

När skilsmässan är ett faktum kan make/sambo begära att bodelning ska förrättas. Vilka egendomsslag som ingår i bodelningen är beroende på omständigheterna i det aktuella fallet. Om det finns avtal som tar sikte på bodelningen måste detta beaktas för att kunna ge råd om hur utfallet blir i ditt specifika fall. Ibland kan make eller sambo sakna rätt att få till stånd en bodelning. För att bedöma om du har rätt att få till stånd en bodelning, alternativt om du kan undvika delning av din egendom, måste vi se över omständigheterna i ditt specifika fall.

I samband med en skilsmässa aktualiseras ofta frågor om vårdnad, boende och umgänge om gemensamma barn. Yrkande om till exempel ensam vårdnad kan alltid framställas i samband med att ansökan om skilsmässa skickas in till domstolen.

Vi kan guida dig genom hela processen, från ansökan om skilsmässa till bodelning och frågor om barnens vårdnad och boende beslutats, och se till att allt blir så bra som möjligt för dig.

Vad händer med barnen efter en skilsmässa/separation?

I samband med en skilsmässa eller separation mellan sambor är det vanligt att det uppstår frågor kring vårdnad, boende och umgänge om de gemensamma barnen. Vi kan hjälpa dig att hitta en lösning som fungerar för både dig och dina barn. Även om du och din tidigare partner är helt överens rekommenderar vi att du vänder dig till oss för att skriva avtal för att undvika framtida tvister om barnen.

Vårdnads-, boende- och umgängestvister

Vad är vårdnads-, boende- och umgängestvister och hur löser man dem?

En tvist om vårdnad, boende eller umgänge om barnet uppstår när föräldrar inte kan komma överens om var och på vilket sätt barnet ska bo efter en separation och vem som ska ta beslut som gäller barnet.

Vanligtvis har föräldrarna till barnet gemensam vårdnad. Med vårdnad förstås det ”juridiska” ansvaret för barnets person, dvs. den rättsliga sidan av saken. Vårdnadshavarna ska gemensamt besluta om bland annat barnets boende, skolgång och sjukvård. Vårdnadshavarna har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda.

Det är vanligt att föräldrar som separerar inte kan samarbeta. Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Om föräldrarna återkommande har långdragna diskussioner om barnet när det gäller beslut som båda vårdnadshavarna ska vara med och godkänna kan det bli aktuellt att anförtro vårdnaden till en av föräldrarna om barnet påverkas negativt eller om det finns risk för att barnet kommer att göra det.

Utöver samarbetssvårigheter, som är en vanlig orsak till tvister om barn, kan det vara fråga om att en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling. Varje situation måste bedömas i sitt sammanhang och fokus är alltid frågan om barnets bästa. Om en förälder till exempel har ett alkoholmissbruk kan det göra föräldern olämplig som vårdnadshavare och även som umgängesförälder, varför fråga om ensam vårdnad kan aktualiseras.

Om du upplever att du inte kan samarbeta med den andra vårdnadshavaren eller om du anser att ditt barn far illa av att bo med den andra föräldern/vårdnadshavaren kan vi hjälpa dig med att ansöka om ensam vårdnad eller bli boendeförälder. Vi gör alltid en bedömning av just din situation och ger dig råd om hur du bör agera utifrån vad vi bedömer blir bäst för barnet.

Finns det rätt till ekonomisk hjälp vid en process om vårdnad, boende och umgänge?

Du kan ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring eller rättshjälp om du har en låg inkomst. Vi hjälper dig att ansöka om det.

Bodelning

Vad är bodelning och hur fungerar det?

Bodelning innebär en fördelning mellan f.d. makar eller sambor av den egendom som ingår i bodelningen. Det är viktigt att bodelningen går rätt till och att du får det som du har rätt till. Vi kan hjälpa dig att genomföra en bodelning på ett korrekt sätt.

Vad är skillnaden mellan en bodelning mellan makar och mellan sambor?

Om du är gift ingår, med några undantag som föreskrivs i äktenskapsbalken, all egendom som inte är enskild egendom i bodelningen. Den egendom som ingår i bodelningen kallas för giftorättsgods och kan utgöras av fastighet, möbler, båt, privat pension, värdepapper och bankmedel. Även dina skulder ingår i bodelningen förutsatt att de inte är knutna till enskild egendom som täcker skulderna.

Om du är sambo ingår gemensam bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner etc) förutsatt att de är införskaffade för sambornas gemensamma bruk. Även skulderna som är knutna till bostaden ska beaktas i bodelningen.

Vilken information behöver man för att göra en bodelning?

För att genomföra en bodelning krävs det att man har information om vilken egendom som ska bodelas och vilket värde som egendomen ska åsättas i bodelningen. För vissa tillgångar, som exempelvis bankmedel, är det värdet (saldot) per den dag som ansökan om skilsmässa inkommer till domstolen som ska tas upp i bodelningen, medan det för andra tillgångsslag, som exempelvis fastigheter eller värdepapper, är värdet vid den tidpunkt “när boet är utrett” som ska användas.

Äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord och när behöver man det?

Ett äktenskapsförord är ett avtal som reglerar hur makarnas eller de blivande makarnas egendom ska delas upp vid upplösning av äktenskapet vilket sker vid skilsmässa eller vid makes dödsfall.

Det är viktigt att ha ett äktenskapsförord om man vill ha kontroll över hur egendomen ska fördelas vid en eventuell separation eller vid makes dödsfall. Vi kan hjälpa dig att upprätta ett äktenskapsförord som passar dina behov.

Hur upprättar man ett äktenskapsförord?

Att upprätta ett äktenskapsförord kan vara komplicerat och det är viktigt att allt görs på rätt sätt. Vi kan hjälpa dig att upprätta ett äktenskapsförord så att det blir som du vill ha det vid upplösning av ditt äktenskap.

Två pjäser mot varandra i schack

Arv och testamente

Vad är arv och testamente?

När en person dör kallas egendomen som den avlidne lämnar efter sig för kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen ska fördelas enligt vad ärvdabalken föreskriver men kan ske på annat sätt om det finns ett testamente.

Det är viktigt att ha ett testamente för att säkerställa att dina önskemål efterlevs efter din död. Det har över tid blivit allt vanligare att människor upprättar testamenten då det ofta finns både gemensamma barn och särkullbarn som har rätt till arv och som kan påverka efterlevande makes arvsrätt. Det är bra att känna till att du inte automatiskt ärver din sambo eller att du som make inte ärver din maka om ni inte har gemensamma barn och makan har barn sedan tidigare. 

Vi träffar dig gärna för att se över och bedöma din familjejuridiska situation och kan vid behov hjälpa dig att upprätta ett testamente som passar dina önskemål.

Fördelarna med att ha en advokat eller anlita en biträdande jurist på en advokatbyrå

Att anlita en advokat eller biträdande jurist från Advokatgruppen i Stockholm ger dig tillgång till en professionell och strategisk rådgivare som har stor erfarenhet och kunskap om familjerätt.

Advokattiteln är en kvalitetsstämpel. För att kunna kalla sig advokat krävs det förutom juridisk utbildning också praktisk erfarenhet och lämplighet för yrket, och godkänt resultat på advokatexamen. En advokat är också skyldig att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens och måste delta i minst 18 timmars utbildning varje år. En advokat omfattas av ett obligatoriskt försäkringsskydd.

Advokater är skyldiga att följa ”god advokatsed”. Det är ett begrepp som finns i rättegångsbalken. Vad god advokatsed innebär framgår av Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. Det är en viktig del av advokaternas etiska ramverk. God advokatsed bygger på; lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt.

Om du anlitar en advokat ska du kunna känna dig säker på att advokaten ser till dina intressen och inte tar några ovidkommande hänsyn i sitt arbete. Advokatens tystnadsplikt är reglerad i lag. Om du har anlitat en advokat och är missnöjd med advokatens agerande kan du anmäla det till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

På Advokatgruppen i Stockholm arbetar förutom advokater också biträdande jurister. Biträdande jurister är jurister under utbildning till advokater. De har en juridisk examen och arbetar på en advokatbyrå för att skaffa sig praktisk erfarenhet för att själva kunna bli advokater. Våra biträdande jurister hjälper advokaterna med olika delar av deras uppdrag, men kan också arbeta med egna uppdrag. Det finns alltid en ansvarig advokat, en principal, som har ansvar för att den biträdande juristen gör rätt och följer lagar och regler. Om den biträdande juristen bryter mot god advokatsed är det principalen som får svara inför Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Det finns inga bestämmelser som anger vem som har rätt att kalla sig jurist och starta en s.k. juridisk byrå. Vem som helst kan göra det. Det är endast den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund som får kalla sig advokat. På en advokatbyrå arbetar advokater och biträdande jurister.

Kontakta oss för att få hjälp med familjerättsliga frågor

Om du har frågor eller problem som rör familjerätt är du välkommen att kontakta oss på Advokatgruppen i Stockholm. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hjälpa dig att lösa dina problem på bästa sätt och har ett stort engagemang för våra klienter. Kontakta oss idag för mer information!